Learn about Cameras & Lenses

Explore the best video cameras and lenses, and learn how to use them to create beautiful video.
  1. روش انتخاب دوربین ویدیویی برای مصاحبه مستند

    روش انتخاب دوربین ویدیویی برای مصاحبه مستند

    Tutorial Beginner

    شما دوربین خود را در مقابل سوژه قرار میدهید، اما فیلمبرداری یک مصاحبه کمی پیچیده تر از این هست. روش های مختلفی برای این کار وجود دارد و هر روش ظاهر متفاوتی...