Learn Adobe Camera Raw

  1. Adobe Camera Raw trong 60 giây

    Adobe Camera Raw trong 60 giây

    Tutorial Beginner

    Bạn vẫn chưa quyết định được là nên chụp ảnh với định dạng JPEG hay định dạng RAW? Tôi sẽ giới thiệu qua những lợi ích và các khó khăn có thể mang lại của...