Learn about Audio Equipment

Great video needs high-quality audio. Discover what audio equipment you need for your video production, and then learn how to use it to achieve amazing results.
  1. Làm thế nào để chọn đúng micro cho Video quay bằng Webcam của bạn

    Làm thế nào để chọn đúng micro cho Video quay bằng Webcam của bạn

    Tutorial Beginner

    Loại micro nào sẽ hoạt động tốt nhất cho một cuộc họp qua web (webinar) hoặc truyền hình trực tiếp (live stream)? Liệu bạn có cần đến một chiếc micro không?...