Learn about Cameras & Lenses

Explore the best video cameras and lenses, and learn how to use them to create beautiful video.
  1. Làm thế nào để chọn đúng micro cho Video quay bằng Webcam của bạn

    Làm thế nào để chọn đúng micro cho Video quay bằng Webcam của bạn

    Tutorial Beginner

    Loại micro nào sẽ hoạt động tốt nhất cho một cuộc họp qua web (webinar) hoặc truyền hình trực tiếp (live stream)? Liệu bạn có cần đến một chiếc micro không?...