Learn about Lighting

Learn how to achieve the perfect lighting for your video projects. Find the right lighting equipment and learn how to get the most out of it.
  1. Hướng dẫn để có ánh sáng đẹp cho video du lịch

    Hướng dẫn để có ánh sáng đẹp cho video du lịch

    Tutorial Beginner

    Một trong những lỗi phổ biến khi làm phim là ánh sáng. Điều này xảy ra khi bạn đặt một đối tượng trước nguồn sáng và chúng trở nên cực kỳ tối. Bạn có thể...