Learn about Color Grading

Master color grading techniques to give your videos the professional finish they deserve. Read these tutorials to take your color grading skills to the next level.
  1. Giới thiệu nhanh về LUTs: Bảng tìm kiếm màu sắc cho Video

    Giới thiệu nhanh về LUTs: Bảng tìm kiếm màu sắc cho Video

    Tutorial Beginner

    Trong bài viết gần nhất của tôi, chúng ta đã học về mô phỏng phim, và tìm hiểu sơ về LUTs, hay bảng tìm kiếm màu sắc. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu kỹ...