Learn about LUTs & Profiles

Use LUTs and profiles to color grade your footage and achieve the exact look you want. Find ready-made solutions for all the popular video-editing software.
  1. Cách tạo hiệu ứng điện ảnh cho đoạn phim của bạn mà không tốn phí.

    Cách tạo hiệu ứng điện ảnh cho đoạn phim của bạn mà không tốn phí.

    Tutorial Intermediate

    Hiệu ứng điện ảnh thường gắn liền với một hình ảnh có độ tương phản cao hơn với những sắc độ riêng biệt (tôi thường thích làm chúng trông như bị cháy) cũng...