Learn about Stock Footage

Explore the use of stock footage to enhance your video projects with high-quality and relevant visuals. And discover where to find great stock footage to download.
  1. Cách tạo hiệu ứng điện ảnh cho đoạn phim của bạn mà không tốn phí.

    Cách tạo hiệu ứng điện ảnh cho đoạn phim của bạn mà không tốn phí.

    Tutorial Intermediate

    Hiệu ứng điện ảnh thường gắn liền với một hình ảnh có độ tương phản cao hơn với những sắc độ riêng biệt (tôi thường thích làm chúng trông như bị cháy) cũng...