Learn about Instructional Videos

Learn to create engaging instructional videos for educational, training, or marketing purposes. Get your points across in an entertaining and informative way.
  1. Cách tạo một video hướng dẫn đơn giản

    Cách tạo một video hướng dẫn đơn giản

    Tutorial Beginner

    Khi tôi cần phải tìm hiểu một kỹ năng mới, việc đầu tiên của tôi là luôn luôn nhấn Google và bắt đầu tìm kiếm "Hướng dẫn - How to (chèn kỹ năng tôi cần tìm...